myGA Download

myGA

Business

  • System:4.4+
  • Category:Business
  • Size小:15.00MB
  • Latest:2.2.0
  • Score:

    0

  • Publisher:
  • Download:By 4848 Downloaded
  • Time:2022-02-16 14:02

Mobile scanning code free download

#myGA screenshot

#myGA Info

The description of myGA App
ตัวช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวกับทางบริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบแอปพลิเคชันที่ทันสมัย ใช้งานง่าย สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ด้วยตนเอง ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ตัวอย่างเมนูดังนี้
"ข่าวสารและกิจกรรม"
รับรู้ข่าวสารกิจกรรมของทางบริษัท ผ่านแอปพลิเคชัน
"กฎระเบียบและข้อบังคับ"
รับรู้กฎระเบียบและข้อบังคับของทางบริษัท ผ่านแอปพลิเคชัน
"ข้อมูลพนักงาน"
ประวัติส่วนตัว, ข้อมูลการทำงาน, ประกันสังคม/ค่าลดหย่อนภาษี, สถานภาพส่วนตัว, ประวัติการศึกษา/ประสบการณ์, เงินประกันการทำงาน, ค่าเสียหาย
"การลางาน"
ตรวจสอบใบลาทั้งหมด, สร้างใบลาใหม่, ประวัติการลา, สรุปการลา
"ข้อมูลการลงเวลาเข้าออกงาน"
ตรวจสอบ เวลาเข้า – ออกงาน ผ่านแอปพลิเคชัน
"เงินเดือน"
ตรวจสอบเงินเดือน เงินล่วงเวลา เบี้ยขยัน ภาษี และอื่นๆ ผ่านแอปพลิเคชัน

"หมายเหตุ"
ความเร็วในการทำงานของแอปพลิเคชัน ขึ้นอยู่กับสัญญาณเครือข่ายผู้ให้บริการ หากท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่ำอาจจะกระทบกับการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ท่านจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง หรือ wifi

PreviousIDnow AutoIdent

NextCudel